top of page

OM VÄRDEPAPPERSBOLAGET

Atle Investment Services AB

Den diskretionära förvaltningen Gro Kapitalförvaltning bedrivs som en del av värdepappersbolaget Atle Investment Services AB som är ett dotterbolag till Bure-koncernen. För mer information om Bure besök www.bure.se.

TILLSYN OCH TILLSTÅND

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och fick sitt tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning i november 2006. År 2020 fick Bolaget sitt tillstånd för mottagande och vidarebefodrande av order av finansiella instrument samt utförande av order på kunders uppdrag.

REGELEFTERLEVNAD OCH OBEROENDE RISKKONTROLL

FCG Risk & Compliance AB, Jesper Dahllöf, är regelansvarig.

Per Grönvall är oberoende riskkontroll.


Riskansvariges uppgift är att följa upp de risker som förekommer i verksamheten och omfattar operativ risk, finansiella risker och externa risker. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Regelansvariges uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen och VD.

INTERNREVISION

 Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag, är Bolagets internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisorn skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs ochrapporterar direkt till styrelsen.

EXTERN REVISION

PWC är Bolagets externa revisor.


Revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer och rapporterar direkt till styrelsen och VD.

CENTRALT FUNKTIONSANSVARIG

David Seekell, affärsutveckling, är centralt funktionsansvarig.

KLAGOMÅLSANSVARIG

FCG Risk & Compliance AB, Jesper Dahllöf är Bolagets klagomålsansvarig.

Du kontaktar Bolagets klagomålsansvarig om du tycker att något har blivit fel.


Klagomål skickas till: klagomal@atle.se

INTEGRITET

Atle Investment Services är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Läs vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss via integritet@atle.se

ERSÄTTNINGSPOLICY

Vår ersättningspolicy syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering, att motverka ett överdrivet risktagande och att iaktta kundernas intressen.


Läs vår ersättningspolicy här: Ersättningspolicy

INTEGRERING AV HÅLLBARBETSRISKER OCH BEAKTANDE AV PAI

Läs Atle Investment Services riktlinjer för integrering av hållbarbetsrisker och beaktande av PAI här: Integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av PAI

FINANSIELL INFORMATION

Senaste Årsredovisningen: Årsredovisning 2021

Information om kapitaltäckning och hantering av likviditetsrisker: Kapitaltäckning 2021-12-31

ORGANISATION OCH STYRNING

För mer information om vår organisation och styrning se Atle Investment Services organisationsschema: Organisation och Styrning

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

De externa regelverk som Atle Investment Services AB har att följa består bland annat av svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter. Vi måste även följa de interna regler, såsom policys, instruktioner och rutiner, som Bolagets styrelse eller VD har fastställt. Se mer information om vår interna kontroll och riskhantering här: Intern Kontroll och Riskhantering

INTEGRERING AV HÅLLBARHETSRISKER

Information om integrering av hållbarhetsrisker: Integrering av Hållbarhetsrisker

ÖVRIG INFORMATION

Om värdepappersbolaget: FAQ
bottom of page